برگزاری دوره بازآموزی کسب آمادگی برای همکاری با شرکت های آلمانی