با حضور صنعتگران شهرك صنعتي شمس آباد مجمع عمومي صاحبان سهام شركت خدماتي برگزار شدمجمع عمومي فوق العاده شركت خدماتي شهرك صنعتي شمس آباد با دستور بررسي و تصويب اصلاحات اساسنامه در نوبت دوم برگزار و پس از طرح كليات، به تصويب مجمع عمومي رسيد.يادآورمي‌شودشهرك صنعتي شمس آباد، بزرگترين شهرك صنعتي كشور با مساحت بيش از 2800 هكتار در شهرستان ري واقع شده است. در حال حاضر 1570 واحد صنعتي در اين شهرك به بهره برداري رسيده و در زمينه مواد غذايي، نساجي، سلولزي، شيميايي، كاني غيرفلزي و برق و الكترونيك سهم قابل توجهي از بازار مصرف داخلي و صادرات را به خود اختصاص مي دهند.شايان ذكر است شركت هاي خدماتي متشكل از صاحبان صنايع در هر شهرك بوده و وفق قانون از سال 1393 اداره و راهبري شهرك هاي صنعتي را عهده دار مي باشند.