قابل توجه کلیه واحد های مستقر در شهرک صنعتی شمس آباد      

به علت انجام عملیات گازرسانی بر روی خط اصلی ،در تاریخ 25 فروردین98 گاز کلیه شهرک به مدت 24 ساعت قطع می باشد