هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران

هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران در تاریخ 28 تا 31 تيرماه 1395 در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار مي شود.

نمایشگاه سنگ تهران ۱۳۹۵ با برنامه ریزی متفاوت از نمایشگاه های سنگ قبلی در کشور و حتی متفاوت با کلیه نمایشگاه های تخصصی برگزار شده در کشور،  پی ریزی شد.

تمام سعی و تلاش این بود که نمایشگاه تبدیل به یک رخداد و واقعه سالیانه صنفی شود و در طی آن،  اتفاقات و نوآوری ها و روش های جدیدی که طی یکسال در صنف اتفاق می افتد به نمایش گذاشته شود.
با توجه به ذهنیت اعضای صنعت سنگ کشور نسبت به نمایشگاه های قبلی،  باید کاری می کردیم تا شکل نمایشگاه عوض شود و به شکل بین المللی نزدیک شود. بنابراین ستادی متشکل از ۴ نفر اعضای هییت مدیره انجمن سنگ ایران و ۴ نفر از جانب روشان روز تشکیل شد و تمامی امور مربوطه در این ستاد بررسی و تصمیم گیری و اجرایی شد.

اعضای ستاد اجرایی:
آقایان کاوه فاضل،   احمد شریفی،  حسین امیرفتاحی،  احسان صلواتی فر،  حسین جعفریان،  امیرسامان میرزایی،  جمشید مولایی و  ساسان فاضل

صفحه5 از6