تور صنعتی بازدید از کارخانه میراب

صاحبان محترم صنایع ، تور صنعتی بازدید از واحد میراب روز چهارشنبه 24 شهریور ساعت 9:30 صبح ، حركت از مقابل ساختمان فناوری . برای كسب اطلاعات بیشتر كافیست با شماره 56235080 واحد روابط عمومی شركت خدماتی شهرك صنعتی شمس آباد تماس حاصل فرمایید . 

تورهای صنعتی

تورهای صنعتی:
هدف از برگزاری تورهای صنعتی ایجاد تعامل، شناخت، همافزایی و بهرهبرداری بهتر از بازارهای هدف میباشد. در این بازدیدها كه بنا بر ضرورت در داخل شهرک صنعتی شمس آباد انجام میشود صنعتگران، صاحبان صنایع و تحلیلگران صنعتی میتوانند با آخرین فناوری تكنولوژیكی ساخت ماشین آلات، آخرین محصول فناوری و حوزههای جنبی نظیر صادرات یا واردات مواد اولیه آشنا شوند. بر اساس این شاخصها، واحدهای صنعتی موفق شناسایی میشوند و پس از آن از طریق سیستمهای اطلاعرسانی، صاحبان صنایع در جریان برگزاری تور صنعتی یا نمایشگاهی قرار میگیرند. در برخی از تورهای صنعتی نیز اساتید دانشگاهی یا متخصصین فن به منظور تجزیه و تحلیل عوامل موفقیت یا عارضهیابی حضور دارند. برگزاری جلسات تبادل نظر و كارگاههای فشردهی آموزشی از دیگر برنامههای برگزاری یك تور صنعتی است. 

تعریف تور صنعتی:
تور صنعتی به منظور آشنا كردن مدیران و كارشناسان واحدهای صنعتی كوچك، مشاوران صنعتی و شركت های خدمات علمی، فنی، آزمایشگاهی با واحدهای صنعتی موفق داخلی به منظور تبادل تجربیات، آشنایی با عوامل موفقیت و بهره وری واحدها انجام می گردد.
بر این اساس واحد صنعتی موفق به واحدی اطلاق می شود كه در یك یا چند زمینه به بهره گیری از فناوریهای جدید، ابداعات جدیدی در تولید محصول، ارتقاء تولید، ارتقاء كیفیت و بهره وری، روشهای جدیدی مدیریتی، توسعه بازار صادرات، كارآفرینی و استفاده از فناوری اطلاعات دارای موفقیت باشد.

نحوه شركت صاحبان صنایع در تورهای صنعتی:
گروههای صنعتی همگن، واحدهای صنعتی داخل و خارج از شهركها و نواحی صنعتی، ‌اعضای فنبازارهای منطقه ای، اعضای خوشه های كسب و كار و مراكز خدمات فناوری و كسب و كار مشمول شركت در تورهای صنعتی  شركت شهركهای صنعتی استان تهران می شوند. این افراد می توانند از طریق تماس با شماره 56235080 واحد روابط عمومی  برای حضور و شركت در تورهای صنعتی ثبت نام كنند.